Video Clips of kickoff the new project “School of Peace & Friend for Peace” at Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach

peace ceremony
On 2nd of June as a first step of my school of peace project, Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach
celebrated Peace with students.

Here is breathtakingly amazing video clips of their great great effort for peace.
Thank u so much for fantastic actions, and we will keep doing our great actions for peace
with our hope for the future “Young generation”!

**
Here is more detail of the actions from school side
<DZIEŃ POKOJU>
2 czerwca 2015 roku odbył się w naszej szkole Dzień Pokoju zorganizowany przez uczniów klas 1d i 3d pod opieką wychowawców pani Soni Więcek – Ozgi i pani Anny Gruszczyk – Kubińskiej oraz nauczyciela pana Aleksandra Lubiny. Inspiracją do organizacji tego dnia była wizyta w naszej szkole Yujiego Earthmana.

Spotkanie z człowiekiem, który realizuje swoje marzenia, ale i walczy o pokój, wędrując od Chin do Londynu (pokonał pieszo ponad 12 500 km) było niewątpliwie czasem refleksji nad tym, co w życiu ważne. My również postanowiliśmy przestać być bierni i obojętni – stąd pomysł organizacji tego dnia. Bawiliśmy się tego dnia świetnie. Pod opieką kolegów uczestniczyliśmy w różnych warsztatach: śpiewaliśmy piosenki o pokoju / Boba Dylana czy Johna Lennona /, wykonywaliśmy transparenty na marsz pokoju. Były również krótkie warsztaty z origami – nawet najmniej cierpliwi dali radę i w ich rękach pojawił się żuraw pokoju. Bardzo interesującym elementem tego dnia były spotkania z ciekawymi ludźmi. Zaszczycili nas swoją obecnością wspaniali goście, którzy podzielili się z nami wiedzą i zainteresowaniami. Pani Urszula Biel, kierownik kina Amok w Gliwicach, opowiadała o filmach. Pan Mieczysław Chorąży, były powstaniec warszawski i żołnierz AK, o swoich przeżyciach wojennych, pan Henryk Akselrad, prezes Bytomskiego Stowarzyszenia Kultury Żydowskiej, wprowadził nas w świat gmin żydowskich, a pan Bogusław Małusecki, kierownik oddziału Archiwum Państwowego w Gliwicach, przybliżył nam tajniki historii Gliwic. Pani Danuta Skalska – dziennikarka Polskiego Radia Katowice – zaszczepiła w nas miłość do Lwowa i Kresowian. Zakończyliśmy ten udany dzień na boisku szkolnym wspólnym Happeningiem, w trakcie którego odczytany został manifest pokojowy. Szczególnie zbliżył naszą społeczność gimnazjalną wspólnie odtańczony przez wszystkich uczniów naszego gimnazjum taniec belgijski. Do zobaczenia za rok!

<DAY OF PEACE>
June 2, 2015 was held in our school Peace Day organized by students in grades 1d and 3d under the care of Mrs. Sonia educators Więcek – Ozgi and Mrs. Anna Gruszczyk – Kubiński and teacher Mr. Alexander Lubiny. The inspiration for the organization of the day was a visit to our school Yujiego Earthmana.

A meeting with a man who realizes his dream, but fighting for peace, wandering from China to London (defeated walking more than 12 500 km) was undoubtedly a time of reflection on what is important in life. We also decided to stop being passive and indifferent – hence the idea of ​​organizing this day. We played well that day. Under the supervision of colleagues participated in different workshops: singing songs about peace / Bob Dylan or John Lennon /, we made banners for the march of peace. There were also short workshops on origami – even the most patient and they managed their hands appeared in the crane room. A very interesting feature of this day were meetings with interesting people. They honored us with his presence wonderful guests who shared with us the knowledge and interests. Urszula Biel, manager of the cinema Amok in Gliwice, talked about films. Mr. Mieczyslaw Ensign, a former insurgent Warsaw and AK soldier, about their experiences of war, Mr. Henry Akselrad, the president of the Association of Jewish Culture Bytom, introduced us to the world of Jewish communities, and Mr. Boguslaw Małusecki, branch manager of the National Archives in Gliwice, introduced us the secrets of the history of Gliwice . Danuta Skalska – journalist of Polish Radio Katowice – instilled in us a love for Lviv and Kresowian. We completed the successful day in the school playground common happenings, during which peace manifesto was read. In particular, our community came together odtańczony secondary school by all students of our high school dance Belgian. See you next year!

Tagged with: